Agencja rozwoju Pomorza S.A.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 oraz podać nr Umowy o powierzenie grantu (UDG-SPE.03.2022/097).