REGULAMIN

PRZEPROWADZANIA WARSZTATÓW Z MARKETINGU INTERNETOWEGO

W RAMACH „AKADEMII SEOGROUP”

PRZEZ SEOGROUP INTERACTIVE SA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

§ 1 Definicje

W Regulaminie użyto następujących pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 2. Regulamin – niniejszy Regulamin przeprowadzania warsztatów z marketingu internetowego w ramach „Akademii SEOgroup” przez SEOgroup Interactive SA z siedzibą w Gdyni,

 3. SEOgroup – SEOgroup Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718025, NIP: 5862327753, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 100 000,00 zł,

 4. Strona internetowa – strona internetowa SEOgroup zawierająca formularz rejestracyjny oraz szczegóły oferty dostępnych Warsztatów, dostępna pod adresem: https://www.seogroup.pl/szkolenia,

 5. Uczestnik – osoba zarejestrowana na Warsztat organizowany przez SEOgroup,

 6. Umowa – umowa o przeprowadzenie Warsztatu, zawierana pomiędzy SEOgroup a Uczestnikiem na podstawie akceptacji Regulaminu,

 7. Warsztat – warsztaty/szkolenia z marketingu internetowego przeprowadzane przez SEOgroup.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady organizacji Warsztatów z marketingu internetowego przez SEOgroup.

 2. Udział w Warsztacie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Dokonanie rejestracji przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, w wyniku czego dochodzi do zawarcia Umowy.

 4. Aktualna oferta Warsztatów jest publikowana przez SEOgroup na Stronie internetowej.

 5. Warsztaty przeprowadzane są stacjonarnie w lokalizacji każdorazowo wskazywanej przez SEOgroup na Stronie internetowej. O miejscu przeprowadzenia Warsztatu Uczestnik informowany jest dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej po dokonaniu rejestracji.

 6. Szczegóły dotyczące zakresu przedmiotowego Warsztatu oraz agenda spotkania udostępniane są przez SEOgroup na Stronie internetowej.

 7. Warsztaty odbywają się w grupach wynoszących od 5 do 10 osób.

 8. W przypadku braku minimalnej ilości osób do przeprowadzenia danego Warsztatu (tj. min. 5 osób), SEOgroup zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu przeprowadzenia Warsztatu o kolejne 3 miesiące. O szczegółach dotyczących nowego terminu przeprowadzenia Warsztatu Uczestnik będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną (w przypadku podania numeru telefonu kontaktowego podczas rejestracji) niezwłocznie po ustaleniu tego terminu. SEOgroup przeprowadzi Warsztat w terminie, który będzie odpowiedni dla wszystkich zarejestrowanych Uczestników Warsztatu, którego termin ulega przesunięciu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

 9. Jeśli SEOgroup nie będzie mógł przeprowadzić Warsztatu dla Uczestnika, pomimo przesunięcia terminu Warsztatu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, SEOgroup zwróci Uczestnikowi środki wpłacone tytułem uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Warsztacie w terminie do 7 dni roboczych od dnia, w którym miał odbyć się Warsztat po zmianie terminu.

§ 3 Rejestracja i zasady przeprowadzania Warsztatów

 1. Osoba chcąca wziąć udział Warsztacie powinna zapoznać się z ofertą SEOgroup oraz wypełnić formularz rejestracyjny udostępniany na Stronie internetowej. W trakcie rejestracji należy złożyć oświadczenie o charakterze zawieranej z SEOgroup Umowy.

 2. Celem dokonania rejestracji osoba zainteresowana udziałem w Warsztacie musi wybrać co najmniej jeden Warsztat, którym jest zainteresowana oraz podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. W przypadku Uczestnika będącego przedsiębiorcą, który zawiera Umowę z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w formularzu rejestracyjnym należy również podać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT przez SEOgroup.

 3. SEOgroup nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego nieprawdziwych danych.

 4. Rejestracji na Warsztaty należy dokonać w terminie do 7dni przed dniem organizacji Warsztatu (pod warunkiem dostępności wolnych miejsc).

 5. Podczas rejestracji na Warsztat osoba rejestrująca może podać unikatowy kod rabatowy celem uzyskania zniżki.

 6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu, Uczestnik otrzymuje wiadomość na podany adres poczty elektronicznej z potwierdzeniem rejestracji na Warsztat oraz przekierowywany jest do narzędzia umożliwiającego dokonanie płatności za Warsztat, którego operatorem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000274399. SEOgroup nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowość usług świadczonych przez PayU SA

 7. Uczestnik może dokonać płatności za Warsztat przelewem bankowym, z pominięciem narzędzia PayU, o którym mowa w ust. 5 powyżej, na rachunek bankowy SEOgroup podany na fakturze VAT.

 8. Płatność za udział w Warsztacie powinna nastąpić nie później niż na 7dni przed terminem przeprowadzenia Warsztatu.

 9. Rejestracja na Warsztat następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu pełnej ceny za udział w danym Warsztacie.

 10. Niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego SEOgroup przesyła na adres poczty elektronicznej Uczestnika fakturę VAT w formie elektronicznej. Akceptując Regulamin Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej.

 11. Po zaksięgowaniu płatności za Warsztat SEOgroup niezwłocznie wysyła na adres poczty elektronicznej Uczestnika szczegóły dotyczące organizacji danego Warsztatu.

 12. Warsztaty przeprowadzane są przez wykwalifikowanych szkoleniowców SEOgroup (Takumi SEOgroup).

 13. W trakcie Warsztatów zabronione jest spożywanie alkoholu oraz zażywanie jakichkolwiek substancji odurzających. Osoby biorące udział w Warsztacie nie mogą znajdować się pod wypływem środków, o których mowa w zdaniu poprzednim. Uczestnik ma obowiązek zaniechać jakichkolwiek działań utrudniających przeprowadzenie Warsztatu pod rygorem nakazu opuszczenia miejsca przeprowadzania Warsztatu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik nie będzie mógł ubiegać się o zwrot środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za udział w Warsztacie.

 14. Niezwłocznie po zakończeniu Warsztatu Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa w danym Warsztacie (pod warunkiem faktycznego uczestnictwa w Warsztacie).

§ 4 Koszt udziału w Warsztacie

 1. Udział w Warsztacie jest odpłatny.

 2. Dokładny koszt uczestnictwa w danym Warsztacie jest każdorazowo podawany przez SEOgroup na Stronie internetowej.

 3. Cena netto oraz brutto za udział w danym Warsztacie podawana jest w złotych polskich.

 4. SEOgroup może oferować rabaty przy zakupie więcej niż 1 Warsztatu. Dokładne zasady udzielania rabatów przez SEOgroup są każdorazowo podawane na Stronie internetowej.

 5. Cena za Warsztat obejmuje: udział w Warsztacie, komplet materiałów szkoleniowych (w wersji elektronicznej), wydanie certyfikatu uczestnictwa w Warsztacie, obiad oraz kawę w trakcie przerw pomiędzy poszczególnymi panelami Warsztatu (chyba, że co innego wynika z opisu danego Warsztatu na Stronie internetowej).

 6. Cena za Warsztat nie obejmuje kosztów dojazdu, parkingu i zakwaterowania Uczestnika.

 7. Brak dokonania płatności za Warsztat na zasadach określonych w Regulaminie jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w danym Warsztacie.

 8. W przypadku braku udziału w Warsztacie i braku rezygnacji z udziału w Warsztacie na zasadach określonych w § 5 Regulaminu, SEOgroup ma prawo zatrzymać całość środków pieniężnych wpłaconych przez Użytkownika tytułem zapłaty za udział Warsztacie.

§ 5 Rezygnacja z Warsztatów i prawo odstąpienia od Umowy

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z Uczestnictwa w Warsztacie, z zastrzeżeniem zasad rezygnacji z uczestnictwa w Warsztacie, o których mowa w § 8 Regulaminu.

 2. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Warsztacie należy zgłosić SEOgroup w formie pisemnej (pisząc na adres siedziby SEOgroup), telefonicznie pod numerem [x] lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc wiadomość na adres [x].

 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztacie w terminie do 10 dni roboczych przed terminem organizacji Warsztatu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rezygnacji w formie pisemnej termin ten liczony jest od dnia wpływu oświadczenia o rezygnacji, Uczestnikowi przysługuje zwrot 50 % (połowy) ceny uiszczonej za uczestnictwo w Warsztacie.

 4. W przypadku otrzymania przez SEOgroup oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Warsztacie na mniej niż 10 dni roboczych przed terminem organizacji Warsztatu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rezygnacji w formie pisemnej termin ten liczony jest od dnia wpływu oświadczenia o rezygnacji, Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej ceny za Warsztat.

 5. W przypadku odwołania Warsztatu z przyczyn leżących po stronie SEOgroup, wpłata tytułem uiszczenia ceny za udział w Warsztacie zostanie niezwłocznie zwrócona Uczestnikowi w całości.

 6. Uczestnik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Po odstąpieniu od Umowy SEOgroup niezwłocznie zwróci Uczestnikowi będącemu Konsumentem całość uiszczonej ceny. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w formie pisemnej (pisząc na adres siedziby SEOgroup) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc wiadomość na adres [x]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. SEOgroup ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Uczestnikowi będącemu Konsumentem, jeżeli SEOgroup wykonał usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po wykonaniu świadczenia przez SEOgroup utraci prawo do odstąpienia od Umowy, oraz jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i poinformowaniu go przez SEOgroup o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 6 Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżeń co do przeprowadzonego Warsztatu Uczestnik może złożyć reklamację w formie pisemnej (pisząc na adres siedziby SEOgroup) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc wiadomość na adres [x].

 2. Reklamacja może zostać złożona w terminie do 10 dni roboczych od dnia przeprowadzenia Warsztatu lub zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji. SEOgroup zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, dane korespondencyjne osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji, okoliczności faktyczne uzasadniające reklamacje, oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji oraz sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację przez SEOgroup.

 4. W przypadku braku określenia sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację, SEOgroup udzieli odpowiedzi na reklamację w formie, w jakiej została złożona reklamacja.

 5. SEOgroup rozpatrzy reklamację w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji do 30 dni roboczych w skomplikowanych przypadkach, od daty złożenia reklamacji i przekaże swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest SEOgroup Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

 2. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez SEOgroup określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zapoznaniem się z Polityką prywatności SEOgroup.

§ 8 Dofinansowania do Warsztatów

 1. Spółka jest partnerem projektu „Oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji kadr sektora komunikacja marketingowa” organizowanego przez Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „KCP”) pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego Uczestnik będący przedsiębiorcą i spełniający wymagane kryteria może uzyskać zwrot kosztów uczestnictwa w Warsztacie (dalej: „Projekt”).

 2. W celu skorzystania z dofinansowania udzielanego w ramach Projektu, Uczestnik będący przedsiębiorcą powinien przed dokonaniem rejestracji na Warsztat przekazać SEOgroup wystawioną przez KCP promesę wsparcia na dofinansowanie kosztów zakupu usług rozwojowych. Oryginał lub uwierzytelnioną kopię promesy Uczestnik będący przedsiębiorcą powinien przesłać drogą pocztową na adres siedziby SEOgroup lub przedstawić osobiście w siedzibie SEOgroup.

 3. Uczestnik będący przedsiębiorcą biorący udział w Projekcie ma obowiązek uiścić całą cenę za udział w Warsztacie. Po potwierdzeniu, że Uczestnik będący przedsiębiorcą wziął udział w Warsztacie organizowanym przez SEOgroup w ramach Projektu, zwrotu kosztów uczestnictwa w Warsztacie udziela KCP – na zasadach wynikających z umowy zawartej przez Uczestnika z KCP.

 4. Jeśli Użytkownik będący przedsiębiorcą, którego wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony przez KCP i który otrzymał promesę, o której mowa w ust. 2 powyżej, zrezygnuje po dokonaniu rejestracji z udziału w Warsztacie, SEOgroup dokonuje zwrotu 50 % (połowy) ceny za udział w szkoleniu niezależnie od terminu otrzymania przez SEOgroup oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Warsztacie.

 5. Aktualne informacje o zasadach uczestnictwa w Projekcie można znaleźć na Stronie internetowej lub pod adresem: https://orkk.pl/#rules.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest na czas określny, tj. do momentu przeprowadzenia Warsztatu objętego Umową.

 2. SEOgroup zastrzega sobie prawo do zmiany kardy szkoleniowej z przyczyn od niego niezależnych (np. nieoczekiwanej choroby). Uczestnikowi nie przysługują w takim przypadku jakiekolwiek roszczenia w stosunku do SEOgroup. O zmianie kadry szkoleniowej Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez SEOgroup.

 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo cesji Umowy na osobę trzecią.

 4. Odpowiedzialność SEOgroup wobec Uczestnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonaniem Umowy jest ograniczona do wysokości ceny za Warsztat lub Warsztaty będące przedmiotem Umowy.

 5. Odpowiedzialność SEOgroup za szkodę Uczestnika w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

 6. SEOgroup nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas przeprowadzania Warsztatu.

 7. Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikowi w ramach Warsztatu stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie materiałów szkoleniowych na użytek inny niż związany z udziałem w Warsztacie lub publiczne udostępnianie materiałów szkoleniowych bez zgody SEOgroup jest zabronione.

 8. Uczestnik zobowiązany jest wykorzystywać otrzymane materiały szkoleniowe wyłącznie w celu utrwalania wiedzy zdobytej w trakcie Warsztatu, bez prawa do ich rozpowszechniania, powielania i udostępniania w jakiejkolwiek formie, w tym za pośrednictwem Internetu osobom trzecim. Uczestnik nie nabywa praw autorskich bądź jakiejkolwiek licencji do materiałów szkoleniowych.

 9. SEOgroup może zorganizować Warsztat na indywidualnie ustalonych warunkach („Warsztat Zamknięty”). Celem otrzymania oferty osoba zainteresowana organizacją Warsztatu Zamkniętego może wysłać do SEOgroup zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnianego na Stronie internetowej. Zasady przeprowadzenia Warsztatu Zamkniętego będzie określała odrębna umowa.

 10. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się w miejscu i czasie przeprowadzania Warsztatu oraz do przestrzegania zasad organizacji Warsztatu, w tym zasad higienicznych i sanitarnych.

 11. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatu sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego, nieuważnego, lub lekkomyślnego postępowania.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu Warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w mediach społecznościowych oraz na swojej stronie internetowej. Materiały zawierające wizerunek Uczestnika mogą być udostępniane wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika na wykorzystanie wizerunku.

 13. Na Stronie internetowej udostępniany jest newsletter z powiadomieniami o terminach Warsztatów.

 14. Uczestnik będący Konsumentem posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Uczestnik będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

  2. Uczestnik będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a SEOgroup,

  3. Uczestnik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z SEOgroup, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 15. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

 16. Ponadto Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów (ODR), o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE/. Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 17. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy SEOgroup a Uczestnikiem będącym Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy SEOgroup a Uczestnikiem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SEOgroup.

 18. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2022 roku.

 19. SEOgroup zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na Stronie internetowej. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania warsztatów z marketingu internetowego

w ramach „Akademii SEOgroup” przez SEOgroup Interactive SA z siedzibą w Gdyni

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

………………………………………………………………..

(imię, nazwisko Uczestnika)

………………………………………………………………..

(dane korespondencyjne Uczestnika)

Do:

SEOgroup Interactive SA

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Ja, niżej podpisana/-y ……………………………………………… (imię i nazwisko), niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o przeprowadzenia warsztatu z marketingu internetowego zawartą w dniu …………………………………….. (data zawarcia Umowy).

…………………………………………………

Data

……………………………………………………

Czytelny Podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu przeprowadzania warsztatów z marketingu internetowego

w ramach „Akademii SEOgroup” przez SEOgroup Interactive SA z siedzibą w Gdyni

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA UCZESTNIKA WARSZTATÓW Z MARKETINGU INTERNETOWEGO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” – w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników informujemy, że:

 1. [Tożsamość i dane kontaktowe administratora] Administratorem danych osobowych jest SEOgroup Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718025, NIP: 5862327753, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 100 000,00 zł, numer telefonu ___, adres e-mail ___ (dalej „Administrator”).

 2. [Cele i podstawy prawne przetwarzania] Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są następujące:

Cel

Podstawa prawna

Przeprowadzenie warsztatów oraz prowadzenie korespondencji w celu zawarcia umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Rozpatrywanie reklamacji

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Promocji warsztatów organizowanych przez Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie, w jakim wykorzystywany jest wizerunek Uczestnika)

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust 1 lit f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora

Art. 6 ust 1 lit f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

 1. [Informacje o odbiorcach danych osobowych] Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. usługodawcom świadczącym usługi na rzecz Administratora,

  2. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym,

  3. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

 2. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej] Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG) lub organizacji międzynarodowych.

 3. [Prawo do cofnięcia zgody] Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda), każdej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy Administratora: __________ lub poprzez wysłanie oświadczenia na adres siedziby Administratora.

 4. [Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Uczestnik ma prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;

  2. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;

  3. usunięcia danych osobowych;

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  6. przenoszenia danych;

  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 5. [Podanie danych osobowych] Podanie danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy. Nie ma obowiązku podania danych osobowych, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia usług przez SEOgroup.

 6. [Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu] Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.

 7. [Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane] Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:

  1. do momentu wycofania zgody (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody),

  2. w związku z realizacją zawartej umowy – do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

  3. w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów – przez okres wypełnienia tych obowiązków,

  4. w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę̨ takiego przetwarzania.